1. Padavimas ($) apie fotografą ir sielos veidą

Autorius: Algimantas Bučys

Vieną kartą gyveno žmogus vardu Vitas Luckus, o labiausiai jis mėgo fotografuoti.

Dabar jis gyvena legendose ir bičiulių atmintyje.

Klausimas – kaip jam čia sekasi gyventi?

Pasakojimas ($) pirmą kartą pasirodė savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“.

logo_sa

Kultūros savaitraštis

ALGIMANTAS BUČYS
2014 02 05

Vitas Luckus legendose ir atminty

Laikas ne tik nuolat keičia mūsų aplinką, bet ir perpaišo praeitį.

Gyventa, atrodo, atvirai, beveik kaip ant delno, kai prisimeni daugumos įdomiausių ir talentingiausių jaunų meno kūrėjų ir intelektualų kasdienį bendravimą Vilniaus centro ar senamiesčio kavinėse ir kavinukėse prieš keletą dešimtmečių. Bet štai pralekia keli dešimtmečiai, pažintys nugrimzta užmarštin, o senų, neretai jau anapusybėn išėjusių bičiulių vardai aplimpa legendomis, kartais – labai keistomis.

1987 m. nusižudžiusio Vito Luckaus fotografijos darbų retrospektyvinė paroda, veikianti (iki 2014 m. vasario 16 d.) Nacionalinėje dailės galerijoje, sukėlė pelnytą susidomėjimą ir, žinoma, nemaža atsiliepimų. Parodos salėse į mus vėl prabilo mįslingasis Vitas, o spaudoje vėl atgijo įvairios legendos apie jį patį ir jo kūrybą.

Nesinorėtų, kad jos užgožtų gyvąjį Vitą Luckų, kokį pažinojome iš arčiau.

I. Legendos

Aptardama Vito Luckaus parodą savaitraštyje „7 meno dienos“ (2013.XII.13) Agnė Narušytė priminė nemažą įvairių atsiliepimų apie Luckų ir jo kūrybą. Visi atsiliepimai savaip įdomūs, tačiau be reikalo, mano galva, autorė pavadino juos „raktais“ į Luckaus pažinimą.

Ne vienas iš jų tėra klystkelis.

Vitas Luckus

Luckus. Autoportretas. 1970. Fotografo archyvas (JAV)

Pvz., sakymas apie Luckų, kad „jis buvo beprotis, iš kurio galėjai tikėtis bet ko“. Nesvarbu, kas šitaip sakė ar sako, akivaizdu, kad sakytojas buvo ar yra „statistinis vidurkis“, iš kurio galima tikėtis tik to, kas normalu, standartiška ir priimta „padorioje draugijoje“.

Kitas pvz.: „Nužudė jį sukritikavusį žurnalistą ir iššoko pro langą.“ Šis teiginys atsirado, matyt, iš nuogirdų, nežinant realios situacijos. Luckaus draugai tylėjo apie tragedijos priežastį anuomet ir tyli dabar, nes, dėkui Dievui, kai kur dar egzistuoja džentelmeniškumo kodas. Sunku tylėti, kai bičiulis apšmeižtas, bet neįmanoma viešai aptarinėti, už kokią žinią buvo nudurtas sugėrovas.

O dėl Luckaus nepakantumo kritikai? Nesąmonė. Juk Luckų kritikavo anuomet kas tik norėjo ir kiek norėjo. Ir ką? Visi jie liko gyvi sveiki, kai kurie – iki šiolei mėgaujasi šlove ir pagarba.

Dar vienas mėgstamas kartoti teiginys:  „jis buvo apimtas didybės manijos. Mėgo pasirodyti – vietoj šuns mieste vedžiojo liūtą“.

Vėl netikslus gandas. Luckai augino jauną liūtuką, kurį Vitas  padovanojo Tanei ir, savaime suprantama, auštant  išvesdavo į čia pat esantį paupį pasilakstyti ir t.t. Kai liūtukas paaugo, laiptinės kaimynai ėmė bijoti ir skundė šeimininką. Pagaliau teko  atsisveikinti su liūtuku. Kur čia didybės manija? … Nepažinojau atidesnio žmogaus – iš pusės žodžio suprasdavo bet kokio rango ar lyties pašnekovą ir kantriai klausydavosi  visokiausių sapalionių, vidujai svarstydamas, kuo gali ir kuo greičiau padėti žmogui. Sakau „vidujai svarstydamas“, nes pokalbis dažnai baigdavosi Luckaus patarimu ar veiksmu – čia pat įkūnyti pašnekovo idėją, tarkim,  pagauti taksi ir trenktis velniai žino kur, ten, kur vedė pašnekovo ar pašnekovės reikalas ar nostalgija.

Kita legenda – „Jis lėbavo be ribų“.

Gando šaltinis aiškus: „ribotas lėbautojas“, kurį riboja finansinės lėšos, mamos ar žmonos valia ir subtilus sveikatėlės puoselėjimas, viliantis išgerti  nepastebimai ir pagyventi kuo ilgiau.

Bohemos konstitucija

Esu jau rašęs pirmosios pomirtinės V.Luckaus parodos (1997) proga apie lietuviškos bohemos buitį ir dvasią sovietmečiu.

Net pažangesnė inteligentija negalėjo suvokti mūsų kūrybinės bohemos esmės. O ką jau kalbėti apie tvarkingąją valdininkiją, arba kitaip tariant – padorią ir klusnią  visuomenę, kuri pasibaisėdama ar pasibjaurėdama stebėdavosi, kaip čia gali būti puikiu menininku kažkoks nepažabotas bohemos dalyvis, atseit – „pasileidėlis ir girtuoklis“.

Kultūringoji inteligentija šiuo požiūriu  beveik nesiskyrė nuo  jos nekenčiamos partinės nomenklatūros ir vadinamosios aukštuomenės gandonešių poniučių. Visi mėgavosi savo padorumu, mielai pasišaipydami iš siautulingos menininkų buities, noriai pasakodavo būtus ir nebūtus dalykus apie „rubliašūdžio“ paprašiusį poetą Paulių Širvį, apie tapybos gaivalo maestro Augustino Savicko pagėrimų odisėjas, apie nenuoramos žodžio meistro Leonido Jacinevičiaus ir kitų „viešosios tvarkos ardytojų“  hepeningus Vilniaus restoranuose, kavinėse ar gatvėse.

Visi tie dalykai savaip atspindėti prozoje. L. Jacinevičius įamžino anuometinių populiarių intelektualinių svetainių uždarus pasibendravimas romane „Arbata penktą valandą ryto“ ( 1979). Savo pirmajame romane „Tik priešas tavo priešams“ (1982), kurio elektroninę versiją įvardinau kaip simbolių romaną, vedžiojau skaitytoją su savo beprasmiškai žuvusiu finale herojumi po Vilniaus senamiesčio, priemiesčių ir Užupio geografinius labirintus, kur nuolatos atsitiktinai kryžiavosi jaunų kūrėjų, dailininkų, poetų, hipių ir čiabuvių sugėrovų likimai. Kiek vėliau Jurgis Kunčinas savo populiariausiame romane „Tūla“ (1993) atkūrė beviltiško gėrimo ir valkatavimo metafizinius atspalvius…

Ir anuomet, ir dabar pasigirsta atsiliepimų apie autorių ir jų herojų degradaciją, socialinį pasyvumą. Recenzentai pasišaipydavo,  bet potekstėje, atrodo,  pavydėdavo anuometinei meno bohemai nežabotos laisvės, linksmo viešo šėlsmo, tabu laužymo, visiškos nepriklausomybės nuo viršininkų ir karjerizmo priesakų.

Prisimenu, net santūrusis Juozas Aputis, pasklidus gandui, kad  jau nubalsuota paskirti jam, berods,  Lietuvos valstybinę ar komjaunimo premiją už kažkurią apsakymų knygą, pirmiausia susimąstęs pasėdėjo kavinėje, atsakingai maktelėjo, o  gerokai pakaušęs vakarop nužygiavo prie LKP  CK pastato, buvusio anuomet prie  pat Rašytojų sąjungos, ir užvertęs galvą po aukščiausios valdžios langais garsingais šūkiais paskelbė „Eikit š..t su ta savo premija!“…

Žinoma, valdžiai iš pat ankstyvo ryto  buvo pranešta apie „neregėtą   chuliganizmą“ , ir premija „nuplaukė“ –  tučtuojau be jokių posėdžių buvo atšaukta.

Bohemiška menininkų buitis ir dvasia anuomet buvo savotiškas protestas prieš viešpataujančią prisitaikėlių elgseną ir tvarką. Prisimenu,  kartą sunkiai  pagiriojom kažkokioj šašlykinėj Lenino prospekte ( dabar Gedimino) netoli Žvėryno tilto. Ir staiga niūrioje tyloje  pasimuistęs Jonas Strielkūnas, mintinai žinojęs aibę gerų poetų eilių, garsiu balsu visai salei padeklamavo:

Ты будешь доволен женой и собой

Своей конституцией куцой,

А вот у поэта особый запой

И нет для него конституций!

Tai buvo garsiausio rusų simbolisto Aleksandro Bloko ketureilis, pažodžiui lietuviškai maždaug toks: „Tu būsi patenkintas savo žmona ir pačiu savimi, savo skurdžia konstitucija, o štai poetas ilgam užgėrė, ir jam neegzistuoja jokios konstitucijos!“.

Nebeprisimenu, kas dar sėdėjo už mūsų staliuko, bet rusų poezijos genijaus formulė akimirksniu prikėlė mus iš bedugnės apatijos, ir mes visi vienu balsu bent penketą kartų garsingai padeklamavom nustebusiems šašlykų valgytojams mūsų užgėrimo didžiąją prasmę…

Anuomet visi mokėjo rusų kalbą, bet, žinoma,  nebuvom giliau  suprasti ir pagaliau išgirdom pažadus iškviesti miliciją, jei nenutilsim.

Nežinia, kuo galėjo viskas baigtis – gal kelione į milicijos skyrių, gal į  blaivyklą, gal dar blogiau( už konstitucijos paniekinimą!). Šiandien daugel kas prisimena tragišką mitologo Gintaro Beresnevičiaus mirtį policijos automobilyje pakeliui į blaivyklą, tačiau sovietmečiu, patikėkit, žinojome daugelį tragiškų, bet nutylėtų „nepaklusnios bohemos“ netekčių ir „nelaimingų atvejų“.

Taigi – konstitucija, kaip visados,  buvo ir yra skaniai valgančiųjų, o ne sunkiai gurkšnojančių pusėje.

Be abejo, už viską – ir už įtemptą, sekinančią kūrybą, ir už juodą, sekinantį gėrimą – tekdavo mokėti pertemptais nervais ir sveikata.

O Luckui dar reikėjo atlaikyti ir atvirą, beveik oficialų jo kūrybos ignoravimą.  Jis  buvo persona non grata sovietinės fotografijos parodose ir valdžios kabinetuose. Ten trynėsi kiti Lietuvos fotografai, kurie puikiomis atvirutėmis liudijo Lietuvos gamtos grožį, senosios architektūros vertybę, gražius kaimo žmogaus veidus etc. Jiems byrėjo premijų pinigėliai, laureatų vardai, pagyrimo raštai, pakvietimai į valdžios banketus.

O ką Luckus?

Mandagiausias žodis, kurį ištardavo valdžios elitas ir jo prielipos, buvo BOHEMA.

Ko iš jo norėti – girtuoklis, paleistuvis, tarybinės tikrovės juodintojas. Neišleisdavo net į socialistines šalis nuvykti.

Visur esančio Saugumo šmėkla

Psichinės įtampos priežasčių nesuvokus, nesuvoksim ir Luckaus.

Net jį gerai pažinojęs ukrainietis fotomenininkas ir prozininkas Jurijus Rupinas (1946–2008) savo prisiminimuose paviešino nuomonę, esą, „ reikia paminėti, kad Vitas vis dėlto buvo psichikos ligonis“.

Dar vienas gandas.

Laimė, kad pats J.Rupinas nejučia sugriauna savo teiginį. Pasak jo, „psichinę“ Vito ligą  „ liudija kai kurios jo gyvenimo aplinkybės. Pavyzdžiui, jis buvo visiškai įsitikinęs, kad jį nuolat seka KGB, ir daug kartų pateikė įtikinamų, kaip jam atrodė, to įrodymų. Tania ( žmona) ir jo artimi draugai žinojo šią jo silpnybę, tačiau nemėgino jo įtikinėti, kad tokie spėjimai niekuo nepagrįsti“.

Deja, pats J.Rupinas netruko įsitikinti, kokie „nepagrįsti“ Vito spėjimai. „Kai grįžome namo iš viešnagės Vilniuje, kurios metu lankėmės svečiuose pas Dichavičių, jau kitą dieną buvome iškviesti į KGB, kur jau buvo žinoma ne tik apie pačią kelionę, bet ir tai, kas buvo kalbama per susitikimus su mūsų naujais pažįstamais. Taigi priežasčių įtarimams Vitas turėjo, tačiau šie jo įtarimai kartais tapdavo tokie paranojiški, kad peržengdavo sveiko proto ribas…“.

Žinoma, būdavo ir ribinių situacijų.

Kūrėjai „sveiko proto“ užribiuose

Kažkuria vasarą iš tikrųjų teko pabūti garsioje Vasaros gatvėje, kur vienoje palatoje atsidūrėme, visų mūsų nuostabai, ir aš, ir Vitas, ir Romas Granauskas, ir Bronius Radzevičius. Kiekvienas patekom savais keliais, nes anuomet į Vasaros gatvėje esantį psichiatrinės ligoninės skyrių  ne vienas meno žmogus per pažintis ar kaip kitaip atsiguldavo „restauracijai“.

Palatoje linksmai gyvenom, juokavom, žaidėm šachmatais, slaptai (kaip kalėjime) virėm čefyrą ( itin stiprią arbatą), kuriai virti Vitas sutaisė kažkokį vielinį  prietaisiuką, jungiamą į elektros rozetę.

Atrodė, viskas linksma ir paprasta.

Nors kartą, prisiminęs, kad Bronius niekad per daug nemėgdavo alkoholio, nusistebėjau: „ O kas tave čia atvarė?“.

Bronius pasivedėjo mane prie lango ir tylus atsakymas mane pribloškė: „Matai, man ne kas, girdžiu balsus, liepia imti kirvį ir smogti…“. Bronius vienintelis palatoje net nevaizdavo linksmo, nerūpestingo, lyg aiškiausiai nujausdamas savo tragišką lemtį.

Mes gi, apraminę ištąsytus nervus, vienas po kito išsivaikščiojom po namus.

Gyvenimas tęsėsi, bet, atrodo, retai kam pavykdavo įkūnyti Leonido Jacinevičiaus viltį, kurią jis taip ryžtingai buvo paskelbęs savo apysakos pavadinime „Keičiu gyvenimo būdą“ ( 1974). Pačiam Leonidui tikrai nepavyko. Kelis mėnesius prieš jo ankstyvą mirtį (1995) susidūrėme troleibuse. Į mano banaliausią klausimą „Kaip laikaisi?“, atsakė ramiai: „Neturiu darbo. Nėra pinigų. Vis dažniau galvoju, kad mano vienintelė išeitis – savižudybė“.

Kokios čia psichinės ligos?

Čia valingo ir išdidaus žmogaus pasirinkimas.

Kitas dalykas, kad kūrybinė bohema lengvai nušluodavo visas apkalbas savo talento galia ir įspūdingais kūrybos vaisiais. Daug kas tiesiog negalėdavo suvokti, kada bohemiečiai dirba ir kuria, jeigu ištisom dienom ir naktim filosofuoja prie buteliais žvilgančių stalų.

Asmeniškai aš mėgdavau paaiškinti: „Turiu savo dvynį, tas ir dirba namie, kol aš pats švenčiu užstalėse“.

Kūrėjai „provincijos“ užribiuose

Tokiomis aplinkybėmis anuometinė lietuvių kūrybinė bohema dažniausiai ir pirmiausiai susilaukdavo šlovės ne Lietuvoje, kur visi viską žino apie visus, o svetur, kur žmonės mato ir vertina pačią kūrybą, o ne kūrėjo gyvenimo būdą.

Neverta per daug stebėtis, kad V.Luckus, ne itin žinomas ir pageidaujamas Lietuvoje, savo darbų pirmąją parodą surengė draugų maskviškių padedamas tik 1982 m. Maskvoje, kur klestėjo neoficialus, pusiau pogrindinis  kultūrinis bendravimas.

Ir iš karto pateko į tarptautinį žinovų akiratį!

O čia iškilo ir jo neįprastos kūrybos vertinimo problema, dėl kurios taip pat noriu pasidalinti keliomis mintimis.

II. Interpretacijos

Greta su legendomis apie Luckų  gausiai plinta ir tokie jo kūrybos vertinimo stereotipai, kurie vėlgi, mano galva, laukia kritiškesnio patikslinimo.

Bene dažniausiai V.Luckui menininkui  taikomas epitetas – „maištininkas“.

Berods, pirmasis jį plačiau panaudojo ir įtvirtino maskvietis L. Anininskis.

Beje, Levas Aninnskis nebuvo menotyrininkas, kaip dažnai rašoma Lietuvoje, o literatūros kritikas, vienas įdomiausių Tarybų Sąjungoje. Jis dirbo žurnale „Družba narodov“, o man teko keliolika metų kartu su Just. Marcinkevičium būti to žurnalo tarptautinės redkolegijos nariu, taigi – tekdavo bendrauti su L.Aninskiu po kelis kartus metuose.

Levas paprastai rašydavo  apie poeziją, todėl šiek tiek nustebau, kuomet jis man įteikė su mielu autografu („Algiui Bučiui – nuo seno jausdamas bendrystę…“ ) savo naują knygą apie Lietuvos fotografus.

Nustebino ir klaikiai „neprekinė“ knygos išvaizda. Knyga  atspausdinta Vilniuje 1984 m., kai lietuvių knygų leidyba garsėjo savo aukštu estetiniu lygiu, o čia – atspausta  rusiškai ant prasto popieriaus ir dar rotoprintu.

Be to – keistai  pavadinta „Apybraižos apie lietuvių fotografiją. Metodinė mokymo priemonė“.  Tiesa, šį keistą pavadinimą Aninskis savo ranka buvo užbraukęs ir užrašęs naują „ Saulė pro šakas“ (Solnce v vetviach). Paklausiau, kodėl leidinys keistokas. Levas, kaip visados, liko korektiškas, kažką sumurmėjo apie sudėtingas leidybos aplinkybes, signalinį variantą ir pan.

Hierarchinės etikėtės meno žmonėms

Perskaitęs gautą iš L.Aninskio knygą, pamaniau, kad šis „Lietuvos TSR fotomeno draugijos“ leidinys ko gero ne labai atitiko lietuvių užsakovų lūkesčius – jame tik formaliai buvo laikomasi anuomet jau nusistovėjusios Lietuvoje fotomenininkų hierarchijos.

Garsieji klasikai tarsi susilaukė mažiau dėmesio už L.Aninskio vadinamus maištininkus, jaunesnius – „antrojo ir trečiojo ešelono“ – menininkus, kuriuos kritikas atkakliai ir išradingai mėgino sudėlioti į tą pačią ypatingą „lietuvišką nacionalinio fotomeno mokyklą“.

Anuomet buvo madinga ir paranku rašyti apie „nacionalines mokyklas“ TSRS prozoje, tapyboje, architektūroje ir t.t.,  ginant atskirų tautų tradicijas ir jų įdomiausius meno reiškinius. Ir staiga, įžangoje, kritikas stebisi, kad Antanas Sutkus, „vienas iš nedaugelio pripažintų, garsiausių ir apvainikuotų atstovų, vienas iš lietuviškos fotomeno mokyklos pradininkų, 1977 m. abejoja tokio termino tikslingumu, teigia, kad per anksti apie tai kalbėti“.

Maskviečiai nepasidavė – gynė 1969 m. pasirodžiusi ( žurnale „Sovetskoje foto“) terminą, ir kritikas V.Diominas nusprendė, kad neužtenka straipsnių, reikia knygos apie „lietuvišką mokyklą“.

Gal klystu,  bet ir šiandien manau, kad anuometinė Aninskio apybraiža iki šiolei teikia bene plačiausią lietuviško fotomeno chronologinę panoramą nuo pirmosios 1967 m. antologijos iki 1984 m. debiutantų.

Tačiau knygoje slypėjo ir neigiamas užtaisas.

Viena vertus, buvo įdomu,  kad L.Aninskis ne šiaip sau charakterizavo dešimtis Lietuvos fotomenininkų, o nuolatos lygino vieną su kitu: Sutkų – su Rakausku, su Kunčiumi, o Kunčių – su Macijausku,  Macijauską savo ruožtu – su Kalveliu, Kalvelį – su Rakausku ir t.t.Ne pavieniui, o bendros raidos koordinatėse atsiranda Dichavičius, Ruikas, Baranauskas, Zavadskis, Vaicekauskas, Straukas, Mežanskas, Orintaitė, Naujikas..

Ir čia , idant „lietuviškos mokyklos“ raida nenutrūkstamai tęstųsi, atsiranda „maištininkas“ Luckus, po kurio seka dar kiti „maištininkai“ nuo  Šeškaus, Budvyčio iki atsiskyrėlio Butyrino ir palaipsniui  debiutavusių anuomet jauniausiųjų – Šonta, Požerskis, Šimkus, Bareišis, Stanionis,  Juškelis, Jankūnas, Lukšėnas,  Drazdauskaitė, Balčytis, Pačėsa, Bubelytė, Janiūnas, Kaupinis, Vilpišauskas, Švenčionis, Maldutis…

Kai kurie, kaip šiandien žinome,  jau seniai paliko fotomeną ar šiaip užmiršti, mažai žinomi,  retai prisimenami, tačiau L.Aninskio įžūlumas ir privalumas – istorinė panorama su įdomiais meistrų palyginimais, paliko keistą psichologinį įspūdį, gal net supriešino menininkus, suvarytus į savotiškas lenktynes: “Kuris didesnis maištininkas? Kuris modernesnis?“.

Kadangi „maištininko“ laurų vainikas buvo gana atvirai atiduotas Luckui, savaime ( juk gyvename Lietuvoj – nedidukėj šaly) atsirado priešiškumas karūnuotam „maištinikų“ karaliui.

Iš čia kilo Luckui nemaža bereikalingų kliūčių, priekaištų, nutylėjimo ar ignoravimo atvejų, kurie, be abejo, dar labiau didino nervinę menininko įtampą.

Gal  dėl to pats Luckus vienu metu nusigrįžo nuo lietuvių fotomeninkų bendrijos. Tuo labiau, kad ir teoriškai klaidinga buvo idealizuoti tą bendriją, kaip specifinę vieningą  „lietuviško fotomeno mokyklą“ .

Tikrai originalių kūrėjų niekados neįmanoma sugrusti į „vieną mokyklą“ , į kokį nors vieną „izmą“ ( neretai Luckų mėginama sugrusti  į  postmodernizmą) .

Gaila, bet , mano galva,  Lietuvoje dar nemokame kalbėti apie savo originaliausius menininkus kaip apie unikumus, neturinčius analogų  savo aplinkoje ir  epochoje ( Donelaitis, Čiurlionis ir pan.). Vis mėginame „eksponuoti“ juos už Lietuvos ribų ne kaip unikalius genijus, o  kaip lietuviškus populiarių pasaulinio meno krypčių variantus.

O variantai niekam neįdomūs – pasaulis laukia unikumų.

Kad  juos atskleisti  įmanoma, bene vienintelė mūsų kultūrologijoje sėkmingai įrodė pastaraisiais metais Viktorija Daujotytė, parašiusi net keliais nestandartines, iš principo uždaras, giluminės psichologijos tyrimu nužymėtas monografijas apie unikalius mūsų poetus Sigitą Gedą ir Joną Strielkūną.

 Nei kankinys, nei maištininkas – savo darbo Meistras

Luckaus, manau, neviliojo nei  prisitaikymas prie sovietinio meno Prokrusto lovos, nei maištininko vaidmuo  „lietuviškoje mokykloje“.

Gal iš dalies dėl to jis  visam dešimtmečiui  atsidavė reklamos rinkai, nors ir čia pasidarbavo ne tik „dėl didelių pinigų“. Ėmė kurti neregėtai smagius ir originalius projektus, greitai tapo reklaminės fotografijos lyderiu tiek savo sumanymais, tiek paties pasigamintais technikos dalykais ne tik Lietuvoje – jį nuolat kviesdavosi kitataučiai vietinėms ir tarptautinėms parodoms apipavidalinti…

Tuo labiau nederėtų daryti iš Luckaus „kankinio“, kurio kūrybą niekieno nebuvo pripažinta.

Ir iš viso, neteisinga, mano galva, būtų  toliau plėtoti „maištininko“ įvaizdį, bandant žūt būt surasti ir įvardinti prieš ką gi maištavo Luckus.

Manau, kad jis prieš nieką specialiai nemaištavo – tiesiog dirbo ir kūrė taip, kaip jam atrodė įdomiausia dirbti ir kurti.

Menas aukščiau politikos

Šiandien ypač mėgstama pabrėžti, kad nemaža Luckaus darbų buvo skirti pašiepti, nuvainikuoti, demaskuoti sovietinę tikrovė, esą jo darbuose šaipomasi iš „sovietinės ekonomikos, tuščių parduotuvės vitrinų“, lozungų, plakatų ir t.t.

Visados sakiau ir pakartosiu, kad Luckus, kaip ir dauguma man pažįstamų  bendraamžių intelektualų bei talentingiausių menininkų, gana šaltai, net skeptiškai žiūrėjo į tiesioginę polemiką su partinės nomenklatūros ideologija.

Ir ne todėl, kad vengė persekiojimų ar iš principo nepritarė bėgantiems iš Tėvynės į užsienį disidentams, iki šiolei garsinantiems savo „emigracinio heroizmo“ legendas, kurias taip akivaizdžiai apnuogina mūsų dabartinė, jau masinė emigracija į laisvesnes, patogesnes ir turtingesnes šalis.

Tiesiog sovietinė  realybė buvo tokia primityvi ir melaginga, kad, atrodė, neverta kūryboje smulkintis iki politinių anekdotų „drąsos“. Ypač kai trūksta tikrosios drąsos įsijungti į rizikingą pogrindžio kovą su okupaciniu režimu. Antitarybiniai anekdotai  geriau tiko prie alaus bokalo, o ne menui, tarkim, avangardinei fotografijai ar egzistenciniam romanui.

Akivaizdu, kad Luckaus fotografijose visa anuometinė realybė  užfiksuota raiškiai ir tiksliai – turime savotišką palaipsniui nykstančios ir beprasmiais  pelenais virstančios  buities enciklopediją.

Kokios buities?

Tik sovietinės?

Deja, kiekvienos žmoniškosios  buities.

Žvelgiant į Luckaus kūrybos ciklus, mums  tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia kažkokia specifinė, sovietinė buitis.  Žmogaus protas taip sutvarkytas, kad galėtų ginti žmogų nuo jį supančios  gyvenimo aplinkos, stumiant skurdą ir purvą į praeitį. Vis tiek –  sovietinę ar ikisovietinę,  šeimyninę ar tautinę praeitį.. Svarbu – kuo toliau nuo dabarties, nuo šiandien ir dabar savo asmeninės  laimės siekiančio Savęs.

Visais laikais visų valdžių  ideologiniai teisintojai visados Jums paaiškins, kad praeities gyvenimo tvarkytojai buvo daug prastesni, žiauresni ir kvailesni už nūdienos gyvenimo tvarkytojus.

Luckus turėjo drąsos faktografiškai parodyti, kaip marazmatiškai tvarko gyvenimą sovietiniai ideologai. Buitinis fonas jo fotografijose, be abejo, rėkte rėkė apie  sovietinės tikrovės skurdą ir betvarkę, ir savaime suprantama, kad valdžios atstovai nenorėjo matyti jo darbų parodų salėse. .

Tačiau Luckus žvelgė ir ėjo daug toliau.

Pro dabartį – į amžinybę

Nemaži ciklai ( „Požiūris į senovinę fotografiją“ ir kt.) su senovinių nuotraukų skiautiniu panaudojimu dabarties fotografijoje  šaukte šaukia apie visuotinį socialinio ir istorinio drabužio laikinumą.

Luckaus parodoje akis į akį susitinkame su buities beprasmybe  filosofiniu ir eschatologiniu (Paskutinio teismo) požiūriu.

Neatsitiktinai Luckų taip traukė viduramžių ir renesanso sankirtos unikalus tapytojas  Jeronimas Boschas, kurio pėdsakai akivaizdūs kai kuriuose cikluose.  Visi tie madingi ar iš mados išėję drabužiai, galvos apdangalai  ir kriauklių pavidalo būstai tėra apgailėtini, beprasmiškai kintantys žmogaus pasipuošimo, pasigražinimo ir modernesnio patogumo dalykai. Jie keičiasi tarsi kaleidoskope ir pranyksta kaip istorijos vėjų nešiojami menkniekiai.

Kartais man atrodo, kad  pirmiausiai  eschatologiniu keliu eidami,  mes galėtume priartėti prie Luckaus gyvenimo bei meno credo ir jam rūpimo klaikaus egzistencinio klausimo :  kaip Tu gali gyventi būties marazme?

Jau minėtame A.Narušytės rašinyje apie Luckaus parodą autorė labai gražiai  interpretuoja garsiąją fotografiją : „purvinu keliu darda mėšlo prikrautas vežimas, virš jo susitvenkęs juodas debesis, bet vežimo gale sėdintis vaikas atsisuka į fotografą ir šypsosi“. Ir čia pat prisimena, kaip fotografiją pakomentavo jai  pažįstamas užsienietis, atseit: „Šitas vaizdas man primena Lietuvą – sėdi mėšle ir laimingi“…

Komentaras  tipiškas, bet trumparegiškas: minėtas žiūrovas mato tik pirmąjį planą. Užsienietis  nesuvokia, apie ką mąsto Luckus.

„Mėšlas“ čia tėra  maksimaliai užaštrinta metafora.

Ji puikiai tinka net steriliausiam  užsieniui,  nors vietoje „mėšlo vežimo“ ten pūpsotų mersedesas, o fone kiltų ne tvartai, bet žvilgantys  architektūriniai akvariumai su žmogelių šešėliais languose, su  naujausios kartos kompiuteriais ant stalų,  elektriniais židiniais, milžiniškais tele ekranais ir kvapiais  klozetais, į kuriuos „ne mėšle“ gyvenantys pasaulio piliečiai krauna ir krauna savo vienintelę nedirbtinę ir nevirtualią nuosavybę… Gaila gamtos vandenų, ir tiek.

Luckus – negailestingas egzistencialistas.

Jo akis – nepermaldaujama fotoaparato akis, bet aparatą valdo žmogus be iliuzijų – Vitas Luckus.

Žinoma, gal ir jis turėjo iliuzijų, kurioms nuoširdžiai troško patikėti. Jaunystėje mes visi turėjom iliuzijų, kaip ir garsiausias prancūzų egzistencialistas Sartras,  kuris vis dėlto atkakliai ir ilgai kabinosi, tarsi už šiaudo, už marksizmo, vildamasis, kad kur nors ( pvz., Tarybų Sąjungoje) kažkada ( pvz., dar XX amžiaus pabaigoje)  kam nors ( pvz., doriems komunistams)  pasiseks sukurti teisingesnę ir laimingesnę nei Vakaruose ar JAV visuomenę. Šiuo atžvilgiu ne vienas anuometinis homo sovieticus buvo įžvalgesnis už garsųjį prancūzų filosofą, nes iš arti ir savo akimis matė ne idėją, o nuogą realybę.

Luckaus egzistencializmas – juodas ir visiškai asocialus.

Žmogus be praeities, be dabarties, be ateities

Jau ankstesnėse ir ypač poreklaminio periodo Luckaus fotografijose žmogaus apvalkalai tėra tiksliai fotoaparato fiksuojami kiautai. Jie, kaip vienkartiniai, be pėdsako   išnykstantys žmogaus įrėminimai –  moters ar vyro  drabužiai,  ordinai ir  papuošalai,  butai ir karstai, lėkštės ir  peleninės, taurės ir  buteliai, vežimai ir  automobiliai,  parduotuvių reklamos ir  partiniai plakatai, šventikų sutanos ir bikini, žodžiu, visa žmogaus  atributika.

Ir nesvarbu – komfortas ar diskomfortas, švara ar purvas, prabanga ar skurdas priklausomai nuo šalies papročių ir piliečio turto…

Luckus ir šiandien  nuolat klausia mūsų: tad kas gi yra pats žmogus?

Kaip iki jo prasismelkti  pro kalnus dabarties ir praeities dekoracijų ir kaukių?

Vienas geriausių Boscho ir jo laikų meno žinovų vienuolis Chosė de Siguensa ( José de Sigüenza), ispanų karaliaus bibliotekininkas, prižiūrėjęs didžiausią Europoje ( po Vatikano) biblioteką Eskarialo rūmuose, aiškino, kad „skirtumas tarp  šio žmogaus ( Boscho) darbų ir kitų dalininkų darbų yra tas, kad kiti menininkai stengiasi pavaizduoti žmones tokiais, kaip jie atrodo iš  išorės, o jam užtenka vyriško ryžto vaizduoti žmones tokius, kokie jie yra viduje“.

Manau, kad kiekvienas, ką yra fotografavęs Luckus, gerai prisimena, kaip jis stengdavosi  maksimaliai priartėti, tiesiog prisikišti  su savo fotoaparatų prie Jūsų veido.

Tarsi jam visiškai nesvarbus tapo fonas, prarado prasmę net užuominos apie jūsų aplinką ar  aprangą.

Vien tik veidas ir Jūsų akys.

Jausdavaisi tarsi negailestingai užklupta bejėgė auka priešais  kiaurai reginčio  aparato karštligiškai blykčiojančią  akį…

Likimo Akis, žvelgiantį tiesiai į Jūsų vidų.

Toks ir jo garsusis dvigubas autoportretas su Tania – du veidai iš arti be jokio papildomo reikšmingesnio fono. Žiūrovas gauna gryną iššūkį: ar pajėgsi įspėti,  kas mudviejų akyse, kas  viduje?

Manau, kad absoliučiai teisi buvo prasmingai išdėliotos parodos kuratorė Margarita Matulytė, pavadinusi paskutinį  skyrių „Suvokti. Žmogus en face“. Kaip čia neprisiminsi vėlyvojo Rembranto portretų ir autoportreto su išnyrančiais iš klampios tamsos veidais, žiūrinčiais tiesiai mums į akis…

Aiškiaregys su fotoaparato akimi

Šiandien galime įvairiai vertinti  Vito Luckaus kūrybinį palikimą ir jį patį – geranoriškai ar skeptiškai, pagarbiai ar pašaipiai. Bet akivaizdu, kad menininkas aplenkė savo laiką ir kol kas mums sunku net nuspėti, kiek toli ir kaip pranašingai  aplenkė.

Ne kartą pagalvoju, kad už nerūpestingos bohemiškos Vito kaukės slypėjo būtent Aiškiaregys. Niekados neužmiršiu, kaip mane nustebino pirmą kartą apsilankius Luckų bute keistai nutapytas takelis: netoli įėjimo nuo židinio  kilo ryškiais dažais nutapytos basos žmogaus pėdos – tarsi kažkas pakilo aukštyn siena ir nuėjo lubomis, palikdamas ant jų ryškias pėdas, iki pat lango, kur pėdos nutrūksta –  tarsi kas būtų lubomis basas išėjęs pro langą…

Tapybinis Vito pokštas? Interjerinės tapybos akibrokštas?.. Man jis virto makabriškos pranašystės  ženklu iš karto po Vito savižudybės – iššokus pro langą…

Kažkada bandžiau nusakyti mūsų  talentingojo  išeivio dramaturgo, prozininko, poeto ir aktoriaus Antanas Škėmos  kūrybinį  credo jo paties  4 žodžiais „Nuogas žmogus žiaurioje Visatoje“.

Šiandien  surizikuočiau 4 žodžiais nusakyti ir Vito Luckaus credo – „Žmogaus veidas beprasmėje Visatoje“.

 

Tas pat: http://www.satenai.lt/2014/02/05/vitas-luckus-legendose-ir-atminty/